ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
راهنمــــای سامــــانه
راهنمای این بخش در دست تهیه می باشد